::after

write: sales@amvietnam.com

Terms Of Use

Nội dung chứa trong website này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin về AMVN; hoàn toàn là những thông tin công khai, nhưng không cam kết, bảo đảm, chính xác, đầy đủ, và cập nhật. Website này không được xác định là một nguồn quảng cáo, chào mời, hoặc tư vấn về các giải pháp ngôn ngữ của chúng tôi.

Bất kỳ nội dung thư điện tử được người sử dụng gửi cho AMVN hoặc bất cứ thành viên nào của AMVN theo những địa chỉ email được cung cấp trên Website này sẽ không tạo thành một mối quan hệ ràng buộc và không được coi là bí mật.

Bất kỳ người sử dụng hông tin được cung cấp trong Website này đều là nguy cơ rủi ro riêng cho người dùng và AMVN không có bất kỳ trách nhiệm liên quan nào trong việc sử dụng thông tin mà người dùng khai thác được từ website này. Mọi thông tin chứa trong website này được tạo ra bởi AMVN.