Quality Policy Statement

in Compliance with ISO 9001:2015

AMVN cam kết một triết lý hoạt động dựa trên sự cởi mở trong giao tiếp, toàn vẹn trong phục vụ khách hàng, công bằng và quan tâm đến nhân viên và trách nhiệm với sự phát triển chung của cộng đồng.

  • Kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp
  • Tạo ra sản phẩm chất lượng vượt trên kỳ vọng của khách hàng
  • Có trách nhiệm với cộng đồng

Our People

AMVN cam kết bình đẳng về cơ hội việc làm và quyền lợi, bao gồm sự đa dạng văn hoá trong cộng đồng mà chúng tôi gọi là nhà. Phúc lợi và lợi ích của nhân viên là then chốt trong tất cả các khía cạnh kinh doanh của chúng tôi và cách chúng tôi tiến hành công việc của mình. Cam kết:

  • Kiến tạo và nuôi dưỡng một môi trường thành công dựa trên sự trung thực và chính trực;
  • Chia sẻ công bằng trong sự thành công của công ty;
  • Trao quyền thông qua đào tạo và truyền thông;
  • Trao sự phát triển cá nhân và cơ hội bình đẳng;
  • Thiết kế và kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và an toàn.

Our Customers

Nhu cầu của khách hàng là trọng tâm trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Nghĩa vụ của chúng tôi là giải quyết tất cả các yêu cầu nhanh chóng và thỏa mãn kỳ vọng của khách hàng.

Our Community

AMVN cam kết từng bước hỗ trợ các cộng đồng trong đó ưu tiên các cộng đồng mà chúng tôi có hoạt động. Chúng tôi tin tưởng vào việc thực hiện trách nhiệm xã hội và khuyến khích hành vi tương tự trong nhân viên và nhà cung cấp của chúng tôi. Chúng tôi ủng hộ việc bảo vệ môi trường tự nhiên. Chúng tôi chủ động tuân thủ tất cả các yêu cầu an toàn, môi trường, luật pháp và quy định hiện hành tại những nơi mà chúng tôi cung cấp dịch vụ.


Our Quality

Bắt đầu với một định nghĩa rõ ràng về kỳ vọng của khách hàng, chúng tôi nỗ lực đáp ứng hoặc vượt trên những kỳ vọng đó. Chúng tôi tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn áp dụng, các yêu cầu cụ thể của khách hàng, các cam kết và luôn nỗ lực đảm bảo rằng chúng tôi đạt được điều này để xây dựng một doanh nghiệp mạnh mẽ và đẳng cấp thế giới.