Đăng ký Đánh giá Năng lực Dịch thuật viên

Chào mừng các bạn tham gia đánh giá năng lực dịch thuật viên tại Công ty dịch thuật AM Việt Nam. Biểu mẫu đăng ký này giúp chúng tôi thiết kế chương trình đánh giá phù hợp nhằm phát huy hết tiềm năng của bạn. Vì vậy, hãy hoàn thành hết các nội dung đăng ký nhé!

Chọn ngôn ngữ mẹ đẻ và ngoại ngữ mà bạn dự tuyển. Tham khảo các ngôn ngữ của AM Việt Nam tại đây.
Chọn tối đa 2 lĩnh vực dịch mà bạn tự tin nhất trong danh sách các chuyên ngành chính của AM Việt Nam và 1 lĩnh vực dịch thuật ngoài danh sách (nếu bạn có). Tham khảo các lĩnh vực dịch của AM Việt Nam tại đây.