Question:

Bộ Y tế tiếng Anh là gì?

Answer:

MOH – Ministry of Health = Bộ Y tế (BYT): Là bộ y tế chung chung và các quốc gia thường dùng tên riêng Tiếng Anh này.

Để chỉ rõ hơn: Ministry of Health of Vietnam

Ban có thể truy cập trang web của Bộ Y tế để tìm hiểu thêm: https://moh.gov.vn