Question:

An toàn sinh học trong xét nghiệm là gì?

Answer:

“An toàn sinh học trong xét nghiệm” là việc sử dụng các biện pháp để giảm thiểu hoặc loại trừ nguy cơ lây truyền tác nhân gây bệnh truyền nhiễm trong cơ sở xét nghiệm, từ cơ sở xét nghiệm ra môi trường và cộng đồng.

Xem thêm định nghĩa “An toàn sinh học trong xét nghiệm” trong: Luật 03/2007/QH12 – PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM