Câu hỏi:

AUM là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Tài sản đang quản lý

Tiếng Anh: Assets under management


Tài sản đang quản lý là việc trông coi và giữ gìn tài sản, bảo đảm cho tài sản không bị mất mát, hao hụt trừ những hao mòn tự nhiên.

Chế độ quản lí từng loại tài sản do pháp luật quy định hoặc theo thỏa thuận của các bên.