Question:

BCTC là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Báo cáo Tài chính

Tiếng Anh: Financial Statements (FS)


Báo cáo Tài chính là văn bản quan trọng cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Báo cáo Tài chính cũng là những báo cáo mô tả tổng quan về tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Nói cách khác, Báo cáo Tài chính là phương tiện để trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của doanh nghiệp.