Question:

BĐDQ là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Ban Đại diện Quỹ

Tiếng Anh: Representative Committee of the Fund


Ban Đại diện Quỹ (Representative Committee of the Fund) bao gồm những người đại diện cho nhà đầu tư được Đại hội Nhà đầu tư bầu
ra để thay mặt nhà đầu tư thực hiện việc giám sát các hoạt động của Quỹ đầu tư.

Ban Đại diện Quỹ có thể đại diện cho quỹ đóng hoặc quỹ mở. Quỹ đóng là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư. Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.