Question:

BTH là gì?

Answer:

  • Tiếng Việt: Ban Tổng hợp
  • Tiếng Anh: General Administration Division

Ban Tổng hợp thường được viết tắt là BTH trong phần “Nơi nhận” ở cuối của mỗi văn bản hành chính. BTH thường đi kèm với VT (Văn thư). Văn bản hành chính sau khi được lập & ký đóng dấu xác nhận sẽ được gửi tới các bên liên quan cho các mục đích như:

  1. Thực hiện
  2. Phối hợp thực hiện
  3. Nắm thông tin
  4. Giám sát

Ngoài ra, một bản sẽ được lưu tại bộ phận Văn thư và/hoặc Ban Tổng hợp (bộ phận Hành chính Tổng hợp) vì mục đích lưu trữ.