Question:

Các loại từ trong tiếng Anh

Answer:

Các loại từ trong tiếng Anh bao gồm:

  1. Danh từ (Noun): Từ dùng để chỉ người, vật, địa điểm, sự việc, tình trạng và ý nghĩa khác. Ví dụ: house (nhà), book (sách), dog (con chó), love (tình yêu), city (thành phố).
  2. Động từ (Verb): Từ dùng để miêu tả hành động, tình trạng hoặc quá trình của chủ ngữ trong câu. Ví dụ: run (chạy), eat (ăn), sleep (ngủ), speak (nói), write (viết).
  3. Tính từ (Adjective): Từ dùng để miêu tả tính chất của danh từ hoặc đại từ. Ví dụ: big (lớn), happy (vui vẻ), red (đỏ), beautiful (đẹp), intelligent (thông minh).
  4. Trạng từ (Adverb): Từ dùng để chỉ mức độ, thời gian, cách thức hoặc tần suất của động từ, tính từ hoặc trạng từ khác. Ví dụ: slowly (chậm), often (thường xuyên), well (tốt), loudly (to), very (rất).
  5. Giới từ (Preposition): Từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ trong câu. Ví dụ: in (trong), on (trên), at (ở), to (đến), with (với).
  6. Đại từ (Pronoun): Từ dùng để thay thế cho danh từ hoặc đại từ trước đó trong câu. Ví dụ: he (anh ấy), she (cô ấy), they (họ), it (nó), this (này).
  7. Liên từ (Conjunction): Từ dùng để kết nối các từ hoặc cụm từ trong câu. Ví dụ: and (và), or (hoặc), but (nhưng), because (bởi vì), if (nếu).
  8. Thán từ (Interjection): Từ dùng để biểu hiện cảm xúc hoặc sự chú ý của người nói. Ví dụ: wow (ôi), oh (ôi), yes (đúng), no (không), hey (này).