Câu hỏi:

Chứng quyền có bảo đảm – Covered warrant – CW

Trả lời:

Chứng quyền có bảo đảm (Covered warrant – CW) là một loại chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành và có đặc điểm tương tự như một hợp đồng quyền chọn. Nhà đầu tư giữ chứng quyền được quyền mua (đối với chứng quyền mua) chứng khoán cơ sở tại một mức giá đã được xác định trước (giá thực hiện) tại một thời điểm đã được ấn định trước (ngày đáo hạn) (trường hợp thanh toán bằng chứng khoán cơ sở), hoặc nhận khoản tiền thanh toán là chênh lệch giữa giá thực hiện và giá thanh toán tại ngày đáo hạn (trường hợp thanh toán bằng tiền).

Mỗi chứng quyền luôn gắn liền với 1 mã chứng khoán cơ sở để làm căn cứ xác định lãi/lỗ vào ngày đáo hạn.


A covered warrant is a type of warrant where the issuer is a financial institution rather than an individual company and offers the right, but not the obligation, to buy or sell an asset at a specified price on or before a specified date.

  • Like listed options, covered warrants come in two types: put warrants and call warrants.
  • Covered warrants can only be purchased and not sold or “written” like stock options.
  • An investor might buy a call warrant when the price of the underlying security is expected to increase and a put warrant when there are fears about a market decline.