Question:

Cục an toàn thông tin tiếng Anh là gì?

Answer:

  • Tiếng Việt: Cục An toàn thông tin
  • Tên đầy đủ: Cục An toàn thông tin Việt Nam
  • Tiếng Anh: Authority of Information Security
  • Viết tắt: AIS (hoặc CATTA)

Cục ATTT là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về an toàn thông tin.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thông tin được quy định tại Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT ngày 27/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.