Question:

ĐGTS là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Định giá Tài sản / Đấu giá Tài sản

Tiếng Anh: Property Valuation / Property Auction


Định giá Tài sản (Property Valuation) là việc tư vấn, định các mức giá cụ thể cho từng loại tài sản làm căn cứ cho các hoạt động giao dịch mua, bán tài sản, hàng hóa, dịch vụ đó trên thị trường. Lưu ý phân biệt Định giá Tài sản với Thẩm định giá tài sản. Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế. Thẩm định giá phải do doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện, thông qua hoạt động của thẩm định viên về giá.

Đấu giá Tài sản (Property Auction) là hình thức bán tài sản thông qua thủ tục trả giá công khai giữa nhiều người muốn mua. Đấu giá có 2 phương thức: trả giá lên và đặt giá xuống. Phổ biến hơn cả là phương thức trả giá lên, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm. Ngược lại, phương thức đặt giá xuống là phương thức đấu giá, theo đó đấu giá viên đặt giá từ cao xuống thấp cho đến khi xác định được người chấp nhận mức giá do đấu giá viên đưa ra.