Câu hỏi:

ĐHĐCĐ là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Đại hội Đồng Cổ đông

Tiếng Anh: General Meeting of Shareholders


Căn cứ theo khoản 21 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014 thì Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông là một nhóm các cá nhân hoặc tổ chức là cổ đông trong công ty có quyền biểu quyết. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông là quyết định cao nhất và không thể làm trái. Như vậy những cổ đông nằm trong Đại hội đồng cổ đông bao gồm cổ đông phổ thông, cổ đông sáng lập, cổ đông ưu đãi biểu quyết. Cổ đông ưu đãi cổ tức và cổ đông ưu đãi hoàn lại vì không có quyền biểu quyết và dự họp Đại hội đồng cổ đông nên sẽ không thuộc cơ quan có quyền quyết định cao nhất trong công ty cổ phần này.

Ví dụ: Công ty cổ phần Y có 50 cổ đông trong đó có 45 cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết, 5 cổ đông ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông của công ty Y sẽ bao gồm 45 cổ đông có quyền biểu quyết nói trên.