Question:

LNTT là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Lợi nhuận Trước thuế

Tiếng Anh: Profit Before Tax (PBT)


Lợi nhuận trước thuế là số lợi nhuận của doanh nghiệp thu được sau khi đã trừ đi phần tiền bỏ ra để thực hiện kinh doanh nhưng chưa tính đến phần thuế phải nộp cho cơ quan thuế và tiền lãi.

Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, lợi nhuận trước thuế là một chỉ số có tầm quan trọng. Thông qua con số lợi nhuận trước thuế, doanh nghiệp sẽ có những nhìn nhận đánh giá về tình hình sản xuất kinh doanh. Theo đó:

  • Kiểm soát tài chính tốt nhất.
  • Giúp doanh nghiệp minh bạch mọi khoản đầu tư về tài chính.
  • Giúp doanh nghiệp phân tích hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
  • Dễ dàng so sánh được hoạt động kinh doanh của 2 công ty khác nhau. Từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn về đầu tư.