Question:

ĐTTC là gì?

Answer:

  • Tiếng Việt: Đầu tư Tài chính
  • Tiếng Anh: Financial Investment

Đầu tư tài chính là một hình thức đầu tư chủ yếu thông qua hình thức mua chứng khoán hoặc các công cụ tài chính khác.

Theo thời hạn đầu tư, đầu tư tài chính được phân loại thành đầu tư tài chính ngắn hạn và đầu tư tài chính dài hạn.
Theo lĩnh vực đầu tư, đầu tư tài chính được phân thành đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty liên kết, góp vốn kinh doanh, cho vay vốn, đầu tư chứng khoán và đầu tư khác.