Question:

Hằng Thuận là gì?

Answer:

Hằng thuận là gì?

Hằng Thuận chỉ ý nghĩa về việc vợ chồng có thể chung sống hòa thuận mãi mãi thông qua việc tôn trọng, tương kính nhường nhịn lẫn nhau, cùng nhau làm tròn trách nhiệm bổn phận của người vợ, người chồng trong đời sống gia đình.

Một số thông tin liên quan đến Hằng Thuận

  • Thông thường lễ hằng thuận được tổ chức ngay sau khi lễ cưới chính thức được diễn ra.
  • Lễ hằng thuận tổ chức theo ngày tốt đã định và kéo dài trong khoảng 1 giờ
  • Lễ Hằng Thuận được xem là lễ cưới được tổ chức tại chùa.

Xem thêm về Hằng Thuận:

  1. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%85_H%E1%BA%B1ng_Thu%E1%BA%ADn
  2. https://phatgiao.org.vn/le-hang-thuan-la-gi-xuat-xu-va-y-nghia-cua-le-hang-thuan-ra-sao-d32486.html