Question:

HĐQT là gì?

Answer:

  • Tiếng Việt: Hội đồng Quản trị
  • Tiếng Anh: Board of Directors (BoD)

Hội đồng Quản trị (HĐQT) là cơ quan quyết định cao nhất của một Công ty Cổ phần. Chỉ trong cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần mới có HĐQT.

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện nay, HĐQT có không ít hơn 3 thành viên và không quá 11 thành viên.

Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

Lưu ý phân biệt: HĐQT không phải là Ban giám đốc.