Question:

MC là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Hội đồng thành viên

Tiếng Anh: Members’ Council


Hội đồng thành viên là gồm các thành viên, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Thành viên là tổ chức chỉ định người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên. Điều lệ công ty qui định cụ thể định kì họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.