Question:

TCTD là gì?

Answer:

  • Tiếng Việt: Tổ chức Tín dụng
  • Tiếng Anh: Credit Institution

Tổ chức Tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Hoạt động ngân hàng có thể bao gồm các hoạt động như: nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.

Theo pháp luật Việt Nam, tổ chức tín dụng bao gồm:

  1. Ngân hàng
  2. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
  3. Tổ chức tài chính vi mô
  4. Quỹ tín dụng nhân dân