Question:

TĐKT là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Thi đua Khen thưởng

Tiếng Anh: Emulation and Commendation (E&C)


Theo Điều 3 Luật Thi đua khen thưởng là:

Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.