Question:

TGĐ là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Tổng Giám đốc

Tiếng Anh: General Director (GD)/Chief Executive Officer (CEO)


Tổng giám đốc là giám đốc điều hành cấp cao, thường chính là CEO (CEO) trong một tổ chức chính phủ, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp hoặc tổ chức phi doanh số. Chức phận tổng giám đốc được dùng ở nhiều nước trên thế giới, ngoài ra với nhiều ý nghĩa không giống nhau.

Tổng giám đốc chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và Nhiệm vụ được giao.