Question:

TPCP là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Trái phiếu Chính phủ

Tiếng Anh: Government Bond (G-bond)


Trái phiếu chính phủ, công trái hay công khố phiếu là trái phiếu được phát hành bởi chính phủ một quốc gia. Phát hành trái phiếu chính phủ là phương thức để nhà nước vay vốn (tín dụng nhà nước).

Trái phiếu chính phủ gồm các loại sau:

  1. Trái phiếu kho bạc: loại trái phiếu chính phủ được phát hành thông qua hệ thống kho bạc nhà nước;
  2. Trái phiếu đầu tư: loại trái phiếu chính phủ phát hành theo phương thức đấu thầu qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung, bảo lãnh hoặc đại lí phát hành. Trái phiếu chính phủ được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ.