Question:

UBĐT là gì?

Answer:

  • Tiếng Việt: Ủy ban Đầu tư
  • Tiếng Anh: Investment Committee

Ủy ban Đầu tư là một ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị. Có chức năng chủ yếu bao gồm:

  1. Tham mưu cho lãnh đạo về định hướng chiến lược phát triển trong lĩnh vực đầu tư.
  2. Tham gia xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm, trung và dài hạn của Công ty; xây dựng nhu cầu nguồn vốn đầu tư hàng năm; Đánh giá tình hình hoạt động đầu tư của Công ty hàng tháng/quý/năm và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
  3. Là đầu mối trong công tác tìm kiếm và phát triển dự án mới. Tìm hiểu thị trường, nghiên cứu các quy định của pháp luật để tìm kiếm cơ hội và xúc tiến đầu tư với các Nhà đầu tư trong và ngoài nước trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và của Công ty.
  4. Quản lý quá trình chuẩn bị đầu tư; thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư đưa dự án vào khai thác sử dụng các Dự án đầu tư của Công ty:
  5. Quản lý các dự án đầu tư của Công ty, các Công ty con, Công ty thành viên liên kết, …