Question:

UTĐT là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Ủy thác Đầu tư

Tiếng Anh: Investment Trust


Ủy thác là việc giao cho cá nhân, pháp nhân – bên được ủy thác, nhân danh người ủy thác để làm một việc nhất định mà người ủy thác không thể làm trực tiếp hoặc không muốn làm.

Ủy thác đầu tư là việc bên nhận ủy thác (bên nhận vốn đầu tư) của một cá nhân hoặc tổ chức để đầu tư vào một dự án.