Question:

VCSH là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Vốn chủ sở hữu

Tiếng Anh: Equity/ Owner’s Equity


Vốn chủ sở hữu là phần tài sản thuần của doanh nghiệp, thuộc sở hữu của cổ đông. Là phần còn lại sau khi lấy tổng tài sản trừ đi nợ phải trả.

Vốn chủ sở hữu bao gồm (i) vốn đầu tư (hay vốn góp) của chủ sở hữu, (ii) lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, (iii) Chênh lệch đánh giá tài sản, và (iv) nguồn khác.