Question:

ROI là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Tỷ lệ lợi nhuận ròng trên tổng chi phí đầu tư

Tiếng Anh: Return on Investment


Tỷ suất hoàn vốn hoặc tỷ lệ lợi nhuận ròng trên tổng chi phí đầu tư là tỷ lệ tiền đã đạt được hoặc bị mất (cho dù thực hiện hoặc chưa thực hiện) trên một đầu tư so với số tiền đã đầu tư. Số tiền thu được hoặc bị mất này có thể được gọi là lợi ích, tiền lãi, lợi nhuận/thua lỗ, thu nhận/tổn thất, hoặc thu nhập ròng/tổn thất. Tiền được đầu tư có thể được gọi là tài sản, tiền vốn, tiền gốc, hoặc chi phí cơ sở của đầu tư. ROI thường được biểu diễn theo tỷ lệ phần trăm.
Hiểu một cách đơn giản thì trong hoạt động đầu tư, ROI được sử dụng để đo lường lợi nhuận dự tính mà công ty có thể thu được so với chi phí đầu tư ban đầu phải bỏ ra từ đó đánh giá tính khả thi của một dự án và có được các quyết định đầu tư tối ưu nhất.

Trong lĩnh vực kinh doanh và marketing, ROI được sử dụng cực kì phổ biến bởi sự hữu ích của nó trong các mục tiêu kinh doanh cần những số liệu so sánh cụ thể độ hiệu quả của các khoảng đầu tư khác nhau.