Các dự án năng lượng của chúng tôi đều cần dịch thuật tư hồ sơ dự thầu đến hồ sơ kỹ thuật thi công và chuyển giao công nghệ. Sự chính xác trong dịch thuật và nhanh chóng là những yêu cầu hàng đầu của chúng tôi và AM đã đảm bảo được tiêu chí này.

Published by Hoang Nam

Giám đốc Dự án