Our Clients Say:

Các dự án năng lượng, hàng không và y tế của chúng tôi đều cần dịch thuật tư hồ sơ dự thầu đến hồ sơ kỹ thuật thi công và chuyển giao công nghệ. Sự chính xác trong dịch thuật và nhanh chóng là những yêu cầu hàng đầu của chúng tôi và AMVN đã đảm bảo được tiêu chí này.

GE Power (Việt Nam)

The General Electric Company (GE) is an American multinational company. For more than 125 years, GE has invented the future of industry. Today, GE is best known for its work in the Power, Renewable Energy, Aviation and Healthcare industries.