Mobile & Website Localization

We provide the following localization services

Sự am hiểu thị trường và kiến thức nền tảng chuyên ngành của đội ngũ kỹ sư và chuyên gia làm việc AMVN sẽ đem đến sự thành công cho bất cứ dự án bản địa hóa nào mà chúng tôi được giao phó.

  • Website Content Manager System (CMS)
  • Mobile App
  • eGame (Mobile & Online)
  • eLearning & Video
  • Software System & Application

Quality Assurance Services

Các dịch vụ đảm bảo chất lượng bản địa hóa cũng được chúng tôi cung cấp như những tiện ích nhằm giúp khách hàng có những đánh giá độc lập uy tín về ngôn ngữ sẽ được thể hiện trên sản phẩm của mình.

  • Language Integration Testing
  • Quality Control
  • Đánh giá năng lực nhà cung cấp dịch vụ bản địa hóa

Culture and language barriers are the main reasons why organizations entering a certain market or studying a document provided by an organization from other countries needs localization. Localization issue in practice is especially important for your products or services to carve in the sub-consciousness and habit of consumers more easily and quickly as the only barrier will be removed. Besides, your products / services are presented in a more professional way and get closer to your customers.

Contact us: (w) sales@amvietnam.com or (t) +84 24 3878 9800 for more information