Question:

ACO là gì ?

Answer:

Tiếng Việt: Tổ chức chăm sóc có trách nhiệm

Tiếng Anh: Accountable Care Organization


Tổ chức chăm sóc có trách nhiệm (ACO) là tổ chức tích hợp của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ đồng ý chịu trách nhiệm chi phí và chất lượng chăm sóc cho một nhóm người hưởng lợi được chỉ định. Việc hoàn trả dựa trên các biện pháp về chất lượng chăm sóc sức khoẻ và giảm chi phí chăm sóc cho người hưởng lợi được chỉ định thay vì số lượng dịch vụ cung cấp. Số tiền hoàn trả cho ACO dựa trên chi phí chăm sóc cho những bệnh nhân tương tự không thuộc ACO. Các nhóm ACO khác biệt về chi phí (lợi nhuận và thua lỗ ) với hãng bảo hiểm. ACO có thể sử dụng các mô hình thanh toán khác nhau cho các nhà cung cấp của mình, bao gồm cả mức thu nhập và đôi khi phí dịch vụ