Question:

ACS là gì ?

Answer:

Tiếng Việt: Khảo sát cộng đồng Mỹ

Tiếng Anh: American Community Survey


Khảo sát cộng đồng Mỹ là một cuộc khảo sát thường xuyên bởi US Census Bureau. Nó thường xuyên thu thập thông tin trước đó chỉ chứa trong hình thức dài của cuộc điều tra dân số thập phân, chẳng hạn như tổ tiên, thành tựu giáo dục, thu nhập, trình độ ngôn ngữ, di cư, khuyết tật, việc làm và đặc điểm nhà ở. Những dữ liệu này được sử dụng bởi nhiều bên liên quan trong khu vực công, tư nhân và phi lợi nhuận để phân bổ kinh phí, theo dõi nhân khẩu học chuyển đổi, lập kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp và tìm hiểu về cộng đồng địa phương. Gửi đến khoảng 295.000 địa chỉ hàng tháng (hoặc 3,5 triệu mỗi năm), đây là cuộc điều tra hộ gia đình lớn nhất mà Cục điều tra dân số quản lý.