Question:

AD&D là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Bảo hiểm tàn tật và tử vong do tai nạn

Tiếng Anh: Accidental Death and Dismemberment


Bảo hiểm tàn tật và tử vong do tai nạn (AD&D) thường là một điều khoản bổ sung của chính sách bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm nhân thọ. Điều khoản bổ sung này bao gồm sự tử vong hoặc mất tích không chủ ý của người được bảo hiểm. Tàn tật đề cập đến sự mất mát hoặc mất chức năng sử dụng các bộ phận cơ thể (ví dụ: tay chân, lời nói, thị lực và thính giác).

Do giới hạn bảo hiểm, người mua nên đọc kĩ các điều khoản của chính sách. Bởi vì bảo hiểm AD&D bị hạn chế và thường bao gồm các sự kiện không thể xảy ra, đó là bảo hiểm nhân thọ bổ sung và không được chấp nhận thay thế cho bảo hiểm tử kì.