Question:

AMIA là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Hiệp hội Tin học Y tế Hoa Kỳ

Tiếng Anh: American Medical Informatics Association


Hiệp hội Tin học Y tế Hoa Kỳ ( AMIA ), là một tổ chức phi lợi nhuận của Hoa Kỳ chuyên phát triển và ứng dụng tin học y sinh và y tế trong việc hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân, giảng dạy, nghiên cứu và quản lý chăm sóc sức khỏe.

AMIA là đại diện chính thức của Hoa Kỳ tại Hiệp hội Tin học Y tế Quốc tế . Nó đã phát triển với hơn 5.000 thành viên từ 42 quốc gia trên toàn thế giới. Cùng với nhau, các thành viên này đại diện cho tất cả các lợi ích cơ bản, ứng dụng và lâm sàng trong công nghệ thông tin chăm sóc sức khỏe.