Question:

AR là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Nợ phải thu

Tiếng Anh: Accounts receivable


Nợ phải thu là một bộ phận tài sản của doanh nghiêp (DN) đang bị các cá nhân, đơn vị khác chiếm dụng, bao gồm: Phải thu của khách hàng, phải thu về thuế GTGT được khấu trừ, phải thu nội bộ, phải thu khác.

Theo thời hạn thanh toán, các khoản nợ phải thu bao gồm:

  • Nợ ngắn hạn: Là các khoản nợ phải thu có thời hạn thanh toán trong vòng 1 năm hoặc 1 chu kì sản xuất kinh doanh (SXKD)
  • Nợ dài hạn: Là các khoản nợ phải thu có thời hạn thanh toán trên 1 năm hoặc 1 chu kì SXKD.