Question:

Back to back L/C là gì?

Answer:

Tiếng Việt: L/C giáp lưng

Tiếng Anh: Back to back L/C


L/C giáp lưng (Back to Back L/C) là một loại thư tín dụng được phát hành dựa trên cơ sở của thư tín dụng gốc còn gọi là L/C thứ 2, hai loại thư tín dụng này độc lập với nhau. Người thụ hưởng L/C gốc là người yêu cầu mở L/C thứ 2.

Có thể hiểu: Giáp lưng được hiểu trên tổng thể của một giao dịch thương mại sử dụng hai L/C riêng biệt, cái sau dựa vào cái trước và được cái trước bảo đảm.

Mục đích sử dụng L/C giáp lưng trong giao dịch xuất nhập khẩu:

L/C giáp lưng thường được sử dụng chủ yếu mua bán hàng qua trung gian khi: L/C gốc thuộc loại không thể chuyển nhượng trong khi nhà trung gian không thể tự mình cung cấp hàng hóa. Do đó nhà trung gian mang L/C gốc mình nhận được từ khách hàng đi làm đảm bảo mở 1 L/C khác cho nhà cung cấp hàng hóa hưởng.

Nhà cung cấp không đồng ý L/C chuyển nhượng vì nó không đảm bảo khả năng được thanh toán. Khi các điều kiện của hợp đồng mua và bán là khác nhau.

Khi bộ chứng từ phải xuất trình theo L/C gốc không thể khớp với bộ chứng từ phải xuất trình theo L/C thứ hai.

Người trung gian muốn giấu tất cả các thông tin liên quan đến điều kiện giao hàng, nhà nhập khẩu, nơi hàng đến, và các thông tin về giá cả…như vậy L/C giáp lưng ra đời.