Question:

CDO là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Nghĩa vụ nợ được thế chấp

Tiếng Anh: Collateralized debt obligation


Nghĩa vụ nợ được thế chấp (CDO) là một sản phẩm tài chính có cấu trúc phức tạp, được đảm bảo bởi một nhóm các khoản vay và các tài sản khác và được bán cho các nhà đầu tư tổ chức.

CDO là một loại công cụ phái sinh đặc biệt bởi vì theo như tên gọi của nó, giá trị của CDO dựa trên giá trị của một tài sản cơ sở khác. Những tài sản này sẽ trở thành tài sản thế chấp nếu khoản vay không được thanh toán.

Bản chất và đặc trưng của CDO:

  • Để tạo ra CDO, các ngân hàng đầu tư tập hợp các tài sản tạo ra dòng tiền như các khoản thế chấp, trái phiếu và các loại nợ khác tạo thành các lớp (classes) riêng biệt hoặc các đợt (tranche) dựa trên mức rủi ro tín dụng mà nhà đầu tư có thể chấp nhận.
  • Các đợt (tranche) chứng khoán này trở thành sản phẩm đầu tư cuối cùng như chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp (MBS) và chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản (ABS). CDO được gọi là “tài sản thế chấp” bởi vì các khoản hoàn trả của tài sản cơ sở là tài sản thế chấp mang lại giá trị cho CDO.

Các loại CDO khác bao gồm nghĩa vụ trái phiếu được thế chấp (CBO) và nghĩa vụ cho vay thế chấp (CLO).