Question:

CLO là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Giám đốc pháp lý

Tiếng Anh: Chief Legal Officer


Giám đốc pháp lý (CLO) thường là nhân sự cấp cao nhất, quyền lực nhất liên quan tới các vấn đề pháp lý của công ty giao dịch công khai.

Giám đốc pháp lý (CLO) là một chuyên gia và nhà lãnh đạo giúp công ty giảm thiểu rủi ro pháp lý bằng cách tư vấn cho các cán bộ và thành viên hội đồng khác của công ty về bất kì vấn đề pháp lý nào mà công ty phải đối mặt, như rủi ro về kiện tụng.

CLO cũng có thể là thành viên của bộ phận điều hành của công ty và được giám sát bởi Tổng giám đốc điều hành CEO. CLO giám sát các luật sư nội bộ của công ty.