Câu hỏi:

COGS là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Giá vốn hàng bán

Tiếng Anh: Cost of Goods Sold


Giá vốn hàng bán (COGS) đề cập đến chi phí trực tiếp phát sinh từ việc sản xuất hàng hóa bán trong một công ty. Số tiền này bao gồm chi phí của các vật liệu được sử dụng để tạo ra hàng hóa cùng với chi phí lao động trực tiếp được sử dụng để sản xuất hàng hóa. Giá vốn hàng bán không bao gồm các chi phí gián tiếp, chẳng hạn như chi phí phân phối và chi phí lực lượng bán hàng.

Giá vốn hàng bán là chỉ tiêu vô cùng quan trọng trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Giá trị của giá vốn sẽ thay đổi tùy theo chuẩn mực mà kế toán áp dụng để tính toán giá trị giá vốn. Hiểu một cách đơn giản nhất thì đây là giá trị vốn của hàng bán đã tiêu thụ trong một khoảng thời gian nhất định, có thể là 1 kỳ/1 năm.