Question:

CPS là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em

Tiếng Anh: Child Protective Services
________________________________________

Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em hoạt động dưới sự quản lý của Sở Dịch Vụ Xã Hội Virginia (VDSS) có trách nhiệm theo quy định của mục 63.2-1500, Bộ Luật Tiểu Bang Virginia để giải quyết xử lý các báo cáo về việc lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em.

Luật pháp quy định các cơ quan dịch vụ xã hội địa phương phải:

  • Có hành động giải quyết xử lý các báo cáo về việc nghi ngờ đối xử không đúng với trẻ em.
  • Đánh giá sự an toàn của trẻ.
  • Tăng cường năng lực và hỗ trợ các gia đình khi có thể.
  • Hỗ trợ các dịch vụ cho các gia đình để giúp đảm bảo an toàn cho con cái họ.
  • Phòng tránh lạm dụng và bỏ bê trong tương lai