Question:

CPU là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Bộ phận xử lý trung tâm

Tiếng Anh: Central Processing Unit


Bộ phận xử lý trung tâm là các mạch điện tử trong một máy tính, thực hiện các câu lệnh của chương trình máy tính bằng cách thực hiện các phép tính số học, logic, so sánh và các hoạt động nhập/xuất dữ liệu (Input/Output) cơ bản từ mã lệnh được định sẵn.