Question:

Độc quyền nhà nước hình thành do những nguyên nhân nào sau đây?

Answer:

Tích tụ và tập trung vốn lớn; hệ thống phân công lao động xã hội phát triển; sự thống trị của độc quyền tư nhân; xu hướng quốc tế hóa đời sống kinh tế.

Vì: Đây là những nguyên nhân khiến cho tư bản tư nhân phải bắt tay và cần sự hậu thuẫn của Nhà nước tư sản.