Question:

DOT là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Bộ Giao Thông Vận Tải

Tiếng Anh: Department of Transportation


Bộ Giao Thông Vận Tải Hoa Kỳ là một bộ cấp nội các của Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ đặc trách về giao thông. Bộ được thành lập theo một đạo luật của Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 10 năm 1966 và bắt đầu hoạt động vào ngày 1 tháng 4 năm 1967. Bộ này được Bộ trưởng Giao Thông Vận Tải Hoa Kỳ lãnh đạo.

Sứ mệnh của bộ là “Phục vụ Hoa Kỳ bằng việc bảo đảm một hệ thống giao thông tiện lợi, dễ sử dụng, hữu hiệu, an toàn và nhanh chóng để đáp ứng những lợi ích quan trọng có tính cách quốc gia của chúng ta và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân Mỹ, ngày nay và bước vào tương lai.”