Question:

DPO là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Kỳ chuyển đổi các khoản phải trả

Tiếng Anh: Days Payable Outstanding


Kỳ chuyển đổi các khoản phải trả là chỉ số thể hiện số ngày trung bình mà công ty cần để trả tiền cho nhà cung cấp. Hệ số này thế hiện mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người bán. Hệ số kỳ chuyển đổi các khoản phải trả cao nghĩa là công ty có quan hệ tốt với nhà cung cấp và có khả năng kéo giãn thời gian trả tiền cho người bán. Ngược lại hệ số DPO thấp nghĩa là công ty phải trả tiền cho người bán trong thời gian ngắn sau khi nhận hàng.

Cách xác định:

Kỳ chuyển đối các khoản phải trả = 365 x Bình quân các khoản phải trả / Chi phí bán hàng
hay = [365/Vòng quay các khoản phải trả] (Number of days of payables 365 / Payables turnover ratio)