Câu hỏi:

DVP là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Chuyển giao đối ứng thanh toán

Tiếng Anh: Delivery Versus Payment


Chuyển giao đối ứng thanh toán (DVP) là một phương thức thanh toán trong ngành chứng khoán đảm bảo việc chuyển nhượng chứng khoán chỉ xảy ra sau khi thanh toán được thực hiện. DVP qui định rằng việc thanh toán bằng tiền mặt của người mua chứng khoán phải được thực hiện trước hoặc cùng lúc với việc chuyển giao chứng khoán.

Chuyển giao đối ứng thanh toán là quá trình giải quyết theo quan điểm của người mua; từ quan điểm của người bán, hệ thống thanh toán này được gọi là nhận hàng đối ứng thanh toán (Receive Versus Payment – RVP). Phương thức DVP còn được gọi là phương thức giao hàng khi nhận tiền (Delivery Againt Payment – DAP).