Question:

DWH là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Kho dữ liệu

Tiếng Anh: Data Warehouse


Kho dữ liệu là nơi lưu trữ dữ liệu bằng thiết bị điện tử của một tổ chức, doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ việc phân tích dữ liệu và lập báo cáo. Theo ngữ cảnh rộng hơn, kho dữ liệu bao gồm tập các phương pháp, kỹ thuật và công nghệ có thể kết hợp, hỗ trợ nhau để thu thập và quản lý dữ liệu từ nhiều nguồn, môi trường khác nhau để cung cấp thông tin cho người sử dụng.