Question:

EOB là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Giải thích về Quyền lợi

Tiếng Anh: Explanations of Benefits


Giải thích về Quyền lợi là tổng quan về tất cả các chi phí của lần thăm khám của khách hàng. Tài liệu này liệt kê các dịch vụ văn phòng bác sĩ yêu cầu thanh toán, khoản tiền tối đa mà công ty bảo hiểm chấp thuận cho các dịch vụ đó, phần phí công ty đã trả, và phần phí quý vị có trách nhiệm trả. EOB không phải là hóa đơn.