Question:

ESG là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Môi Trường, Xã Hội Và Quản Trị Doanh Nghiệp

Tiếng Anh: Environmental, Social & (Corporate) Governance


Môi Trường, Xã Hội & Quản Trị Doanh Nghiệp là một bộ tiêu chuẩn để đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững và ảnh hưởng của doanh nghiệp đến cộng đồng.

Tiêu chuẩn môi trường xem xét cách một công ty gây ảnh hưởng tới tự nhiên. Các tiêu chuẩn xã hội kiểm tra cách công ty quản lí mối quan hệ với nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng và cộng đồng nơi công ty có hoạt động. Quản trị quan tâm tới lãnh đạo công ty, lương của nhân viên cấp điều hành, kiểm toán, kiểm soát nội bộ và quyền của cổ đông.