Question:

FIX là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Trao đổi thông tin tài chính

Tiếng Anh: Financial Information Exchange


Trao đổi thông tin tài chính (FIX) là một tiêu chuẩn và giao thức truyền thông điện tử kết nối dựa trên phiên cho real-time trao đổi thông tin nhà cung cấp trung lập cho các giao dịch chứng khoán tài chính. FIX là một đặc điểm kỹ thuật mở để hỗ trợ nhiều định dạng và các loại thông tin liên lạc giữa các tổ chức tài chính. FIX là tương thích với hầu hết các công nghệ mạng thường được sử dụng.