Question:

FMV là gì

Answer:

Tiếng Việt: Giá trị thị trường hợp lý

Tiếng Anh: Fair Market Value


Giá trị thị trường hợp lý (FMV) là giá mà tài sản sẽ được bán trên một thị trường mở, thường được sử dụng trong lĩnh vực thuế và bất động sản.

Giá trị thị trường hợp lý thường được sử dụng trong lĩnh vực thuế và bất động sản, thể hiện giá của một tài sản theo các điều kiện thông thường sau:

Người mua và người bán tiềm năng có hiểu biết đầy đủ về tài sản và hành vi của họ dựa trên lợi ích của họ, các áp lực không đáng có trong giao dịch được loại bỏ và có một khoảng thời gian hợp lý để hoàn thành giao dịch.

Với những điều kiện này, giá trị thị trường hợp lý của một tài sản sẽ thể hiện sự định giá hoặc đánh giá chính xác về giá trị của tài sản đó.